In other reality…

I talked to him today. I met him today to be precise, over the lunch farewell of one mutual friend.…

Viết tặng Sơn

Hôm nay Sơn đi thi môn cuối tốt nghiệp cấp 2. Vậy là 15 năm trôi vèo qua như cái…